Бахмутская газета «СОБЫТИЯ» выходит по средам в Бахмуте (Артемовске), Часов Яре, Соледаре
20.03.2019
№ 12
(1315)

Все выпуски
 
E-mail:
Пароль:
Напомнить пароль?
Регистрация
Прочие статьи  № 15 (1266) от 11.04.2018 Другое 
ПОВiДОМЛЕННЯ про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля
Товариство з додатковою відповідальністю «СIНIАТ» (код ЄДРПОУ 00290601)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Адреса: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносова, 3. тел: (062) 748-65-00

Планована діяльність буде здійснюватися на території Бахмутського району Донецької області, на відстані 0,5 км на північний схід від с. Підгородне.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Товариство з додатковою відповідальністю «Сініат» планує видобувати гіпси та ангідрити з Північної ділянки Артемівського родовища в якості сировини гіпсового каменю та щебеню 1-4 сортів придатного для виготовлення добавок для гіпсових в’яжучих та виробництва цементу.

Технічна альтернатива 1.

Гірничо-геологічні умови експлуатації родовища сприятливі для видобутку корисної копалини підземним способом. На родовищі застосовуватиметься камерно-стовпова система розробки та панельна схема підготовки шахтного поля із опорними міжкамерними ціликами прямокутної форми шириною 12 м та довжиною 30 м; ширина камер 11 м, ширина панелей змінюється у межах від 180 до 390 м, довжина – від 370 до 1300 м. розробка корисної копалини буде проводитись з використанням селективної виїмки, що поєднує комбайновий та буровибуховий спосіб видобування. Проходження гірничих виробок та видобування корисної копалини у камерах здійснюватиметься комбайнами типу «Урал-20КС» у сукупності із самохідними вагонами типу 5ВС15М.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядалась.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність буде здійснюватися на території Бахмутського району Донецької області, на відстані 0,5 км на північний схід від с. Підгородне.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

В результаті детальних геологорозвідувальних робіт станом на 26.11.2015 р. затверджені балансові запаси гіпсів та ангідритів Північної ділянки Артемівського родовища для добування гіпсового каменю та щебеню 1-4 сортів придатного для виготовлення добавок для гіпсових в’яжучих та виробництва цементу (Протокол засідання ДКЗ від 26.11.2015 р. № 3466), згідно якого буде проводитися розробка родовища, тому розгляд місця провадження планованої дія-льності за територіальними альтернативами недоцільний.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (по-тужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа родовища становить 677,0 га. За аналог проведення розробки пласта ко-рисної копалини прийнята шахта Артемівського родовища, що розташоване на південь від ділянки, що розглядається. Згідно умов розробки обидва родовища будуть об’єднані у одну шахту, з загальними проїздами та системою вентиляції.

Потужність підприємства з видобування гіпсів становить 300,9 тис. т/рік, ангідритів – 88,2 тис. т./рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

– акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в житловій забудові менше допустимого рівня шуму на території населених місць;

– дотримання вимог Водного кодексу;

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання розмірів СЗЗ;

– вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

- виготовлення проектної документації;

- проходження вентиляційних шахт, шурфів, проїздів тощо;

- забезпечення відведення шахтних вод;

- доставка на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів;

- підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси;

- дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища

- підтримка виробленого простору та контроль за його станом.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

- польове обстеження ділянки родовища;

- топографо-геодезичні вишукування;

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

атмосферне повітря – технологічне обладнання, техніка та автотранспорт;

водне середовище – обсяги водокористування;

ґрунти – утворення відходів та подальше поводження з ними;

рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив – в межах технологічних майданчиків;

вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;

вплив на техногенне середовище – відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – можливе перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі, перевищення санітарних норм допустимого шуму;

– недотримання розміру санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах виданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим призначенням).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова-ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість про-вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин – гіпси та ангідриди) на Ділянці Північна Артемівського родовища (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною службою геології та надр України (орган, до повноважень якого належить прийнят-тя такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

   

Разрешается копирование с обязательным указанием активной ссылки на http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=22854
 
 

Комментарии читателей к этой новости [0]:

Добавление комментария:

Напоминаем, что добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи нашего сайта. Зарегистрироваться >

Комментарии не должны содержать ненормативную лексику, неправдивую информацию, искажение фактов, оскорбления, домыслы, порочащие честь и достоинство третьих лиц. Также не разрешается употреблять html-теги. В противном случае администрация сайта оставляет за собой право на удаление данного комментария.

Посмотреть все материалы из рубрики "Прочие статьи".
Посмотреть все материалы из выпуска № 15 (1266) от 11.04.2018.

 
     
Новости за эту дату Новости за 14.04.2018:

   

 

  © 2010-2019 Sobitiya.com.ua - Бахмутская еженедельная газета «СОБЫТИЯ» (Бахмут, Часов Яр, Соледар, Бахмутский р-н Донецкой области).

Разрешается копирование материалов сайта с обязательным указанием активной ссылки на страницу сайта Sobitiya.com.ua.

 

узнать больше
о еженедельнике

быстро найти
на сайте Событий

сориентироваться
по карте сайта

почитать
RSS-ленты

ознакомиться
с архивом

просмотреть
объявления

связаться
с редакцией